NOAB nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws

Oproepcontract omzetten in contract met vaste uren levert geen nieuwe arbeidsovereenkomst op

De 'ketenregeling' schrijft voor dat in een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd de vierde arbeidsovereenkomst op grond van de wet wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Van een nieuwe arbeidsovereenkomst is daarbij alleen sprake als de duur van de...


Inhoud overeenkomst van dienstverlening valt onder OR-adviesrecht

Het wettelijke adviesrecht van de ondernemingsraad ex art. 25 WOR heeft betrekking op voorgenomen besluiten van de onderneming die van financieel-economisch, maar ook van bedrijfsorganisatorische aard zijn. In deze zaak oordeelt de Ondernemingskamer dat een ondernemer niet in redelijkheid een...


Kwalificatie Wob-verzoek: persoonlijk belang staat verzoek niet in de weg

Deze uitspraak is interessant omdat de Afdeling daarin bevestigt dat een verzoek om informatie vervat in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, gericht tot een bestuursorgaan, een Wob-verzoek is. Het enkele feit dat de verzoeker de informatie vraagt vanwege zijn persoonlijk belang bij...


Check je e-mail op tijd

Check je e-mail op tijd. Dat geldt vooral als je bij het bevoegd gezag hebt aangegeven dat correspondentie per e-mail mag worden gevoerd. Deze uitspraak gaat over een omgevingsvergunning bouwen. De vergunningaanvrager had op het aanvraagformulier aangegeven dat zij langs elektronische weg...


Schade aan opgeslagen goederen en exoneratieclausules

Als er tijdens een periode van opslag schade ontstaat aan goederen, ligt het voor de hand om de opslaghouder aansprakelijk te stellen. De opslaghouder kan zich vervolgens in voorkomende gevallen beroepen op een aansprakelijkheidsuitsluiting in de tussen partijen geldende overeenkomst. In bepaalde...